Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Делатност

Категорија: О Заводу

Завод обавља социјално- медицинску, хигијенско - еколошку, епидемиолошку и микробиолошку здравствену делатност.

Завод:

 1. прати, процењује и анализира здравствено стање становништва и извештава надлежне органе и јавност;
 2. прати и проучава здравствене проблеме и ризике по здравље становништва;
 3. предлаже елементе здравствене политике, планове и програме са мерама и активностима намењеним очувању и унапређењу здравља становништва;
 4. врши информисање, образовање и обуку становништва за бригу о сопственом здрављу;
 5. врши процену ефикасности, доступности и квалитета здравствене заштите;
 6. планира развој стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника;
 7. подстичеразвојинтегрисаногздравственогинформационогсистема;
 8. врши примењена истраживања у области јавног здравља;
 9. сарађује и развија партнерство у друштвеној заједници на индентификацији и решавању здравствених проблема становништва;
 10. вршибактериолошке, серолошке, вирусолошке, хемијскеитоксиколошкепрегледеииспитивањаувезисапроизводњомипрометомживотнихнамирница, воде, ваздуха, предметаопштеупотребе, каоиувезисадијагностикомзаразнихинезаразнихболести;
 11. координира, усклађује и стручно повезује рад здравствених установа из Плана мреже на територији Зајечарског и Борског управног округа;
 12. сарађује са другим здравственим установамана територији Зајечарског и Борског управног округа, као и са надлежним органима локалне самоправе и другим установама и организацијама од значаја за унапређење јавног здравља;
 13. обавља послове дезинфекције, дезинсекције и дератизације на територији Зајечарског и Борског управног округа;
 14. обезбеђује услове за стално стручно усавршавање својих запослених;
 15. спроводи мере ради спречавања нежељених компликација и последица при пружању здравствене заштите, као и мере опште сигурности за време боравка грађана у Заводу и обезбеђује сталну контролу ових мера;
 16. организује и спроводи мере сталног унапређења квалитета стручног рада;
 17. организује и спроводи мере у случају елементарних и других већих непогода и ванредних прилика;
 18. организује, односно обезбеђује мере за одлагање, односно уништавање медицинског отпада, у складу са законом;
 19. обавља друге послове, у складу са законом.