Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Како пребродити стрес

Категорија: Covid19

Како пребродити стрес

Пробудите оптимизам

_______________________________________________________________________________________________

VODOSNABDEVANJE BORSKOG I ZAJEČARSKOG OKRUGA U TOKU VANREDNOG STANJA IZAZVANO COVIDOM-19

Категорија: Covid19

Zavod za javno zdravlje „Timok“ Zaječar, preko svojih stručnih službi Centra za higijenu i humanu ekologiju, vršiće redovnu kontrolu vode za piće kod javnih gradskih vodovoda, javnih seoskih vodovoda i drugih javnih vodnih objekata i korisnika borskog i zaječarskog okruga.
Zbog proglašenja vanrednog stanje u zemlji a u vezi sa aktuelnom situacijom izazvanom sa COVID-19, a po naredbi Štabova za vanredno stanje, gradova i opština borskog i zaječarskog okruga, stručne ekipe zavoda vršiće i vanredno uzorkovanja vode za piće.
Obzirom da je proglašeno vanredno stanje u zemlji u vezi sa aktuelnom situacijom izazvanom sa COVID-19, Insitut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović-Batut“ poslao nam je smernice u vezi primene Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl. List SRJ, br. 42/98 i 44/99 i Sl. Glasnik RS“, br 28/19) u vezi kontrole vodosnabdevanja i to:
- Da se primenjuje lista VII, koja obrađuje vanredne prilike važećeg Pravilnika, kada je u pitanju rezidualni hlor u vodi za piće, vrednosti su do 1 mg/L vode.
- Obzirom da je potrebno osigurati na prvom mestu mikrobiološku ispravnost vode za piće, a parametar mutnoća je u bliskoj korelaciji sa tim, preporuka je da se vrednosti za mutnoću primenjuju prema listi VI Pravilnika, tj. do 1 NTU odnosno 5 NTU za vodovode do 5000 ES.
Nakon uzorkovanja i analiza uzoraka vode za piće, izdavaće se stručno mišljenje specijaliste higijene sa predlogom mera u odnosu na usglašenost sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl. List SRJ, br. 42/98 i 44/99 i Sl. Glasnik RS“, br 28/19), kao i navedenim preporukama za postupanje u vanrednom stanju a u cilju očuvanja zdravlja ljudi.
OSOBE KOJE IMAJU SIMPTOME RESPIRATORNE INFEKCIJE, PREHLADE, TREBA DA OSTANU KOD KUĆE, ALI DA BUDU U STALNOM KONTAKTU SA EPIDEMIOLOŠKOM SLUŽBOM ILI SVOJIM NADLEŽNIM LEKAROM.
KONTAKT TELEFONI NADLEŽNE EPIDEMIOLOŠKE SLUŽBE U ZJZ „TIMOK“ ZAJEČAR SU
062 803 6578, 062 803 6580, 064 8510 207, 064 8510 208 i 019 422 543.
U slučaju potrebe za uslugom dezinfekcije, kontakt tel. 063 227 628 i 060 5511 007.

_______________________________________________________________________________________________

UPUSTVO u vezi korišćenja vode za piće i vode za dezinfekciju javnih površina i objekata iz cisterne

Категорија: Covid19

Obzirom da je proglašeno vanredno stanje u zemlji u vezi sa aktuelnom situacijom izazvanom sa COVID-19 a shodno Zakonu o vodama (SL.GL. RS,br.30/2010 i 93/2012 i 101/2016) i Pravilniku p higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl. List SRJ, br, 42/98 i 44/99 i Sl. Glasnik RS, br. 28/19) i u slučajevima kada se koristi voda iz cisterne za ove namene, neophodno je sledeće:

  • Cisterna koja služi samo za vodosnabdevanje puni se vodom sa hidranta javne vodovodne mreže, koji poseduje Izveštaj sa rezultatima bakteriološke, fizičke i hemijske analize i mišljenjem specijalista higijene da voda odgovara Pravilniku i da može da se koristi za piće,
  • U cisterni se proverava koncentrcija rezidualnog hlora, koji treba da iznosi do 1mg/l vode i izdaje se potvrda od strane stručne službe Zavoda za javno zdravlje „Timok“ Zaječar a prema preporuci za vanredna stanja do 5mg/l vode.
  • Vozač cisterne ili odgovorno lice na cisterni na svaka dva sata proverava rezidualni hlor i upisuje u evidenciju,
  • Prilikom pražnjenja cisterne postupak se ponavlja,
  • Ako pražnjenje cisterne je sporije, neophodna je ponovna provera koncentracije rezidualnog hlora i ako je potrebno izvršiti dodatno hlorisanje vode u cisterni.
  • Postupak se ponavlja prilikom svakog novog punjenja cisterne vodom.

______________________________________________________________________________________________