Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Међународни дан младих

mdm1901На иницијативу Уједињених нација сваке године 12.-ог августа обележава се „Међународни дан младих“. Овај важан датум има за циљ да укаже на значај улоге младих људи у друштву, као и да се млади подстакну на организовање активности у циљу скретања пажње јавности о свом положају. Такође, ово је јединствена прилика за све који имају интерес да се уједине и осигурају да млади буду укључени у доношење одлука на свим нивоима.
Појам „млади“ описује фазу живота између детињства и одраслог доба. Младост је посебно животно раздобље у којем се уз биолошко и психолошко сазревање, одвија и процес укључивања појединца у друштвену заједницу. Током тог раздобља, од младих се очекује да развију вештине и способности којима би могли да преузму улоге у свим областима друштвеног деловања. Процес укључивања појединца у друштво по правилу траје док се не постигне примерен степен социјалне аутономије, одговорности и самосталности.
Овогодишња тема Међународног дана младих „Трансформација образовања“, наглашава напоре да се образовање учини релевантнијим, праведнијим и инклузивнијим за све младе, укључујући и напоре самих младих. Међународни дан младих 2019.године испитаће како владе, младе и организације усмерене на младе, као и друге заинтересоване стране како би се трансформисало образовање и уложили сви расположиви напори који доприносе постизању Циљева одрживог развоја до 2030.године.

 

mdm1902Статистика нас подсећа да су још увек потребне значајне трансформације како би се образовни системи учинили инклузивнијим и приступачнијим:
• Само 10 % људи има завршено средњошколско образовање у земљама са ниским приходима
• 40% светске популације се не образује на језику којим говоре или потпуно разумеју
• преко 75% избеглица средњошколског узраста је ван школе.
У Србији је стопа завршавања основне школе висока и у 2018. години је износила 97% док обухват младих узраста од 19 до 24 године високим образовањем износи 39%. Иако је то значајан помак у односу на раније године, забрињава податак да је стопа завршавања високог образовања изузетно ниска. Поред тога млади људи са инвалидитетом, младе жене, млади који припадају рањивим групама или су у рањивим ситуацијама, суочавају се са додатним изазовима у приступу образовању које треба да уважава њихове различите потребе и способности, као и да одражава и прихвата њихове јединствене реалности и идентитете.
Учинити образовање релевантним, праведнијим и инклузивнијим је кључно за постизање одрживог развоја. Образовање је „развојни мултипликатор“ јер игра кључну улогу у убрзању напретка у свих 17 циљева одрживог развоја, било да се ради о искорењивању сиромаштва, добром здрављу, родној равноправности, пристојном раду и развоју, смањењу неједнакости, деловању на климу или изградњи мирољубивих друштава. Oбразовање би требало да доведе до ефективних исхода учења, са садржајем школских програма и педагогије који одговарају сврси, не само за четврту индустријску револуцију и будућност рада и живота, већ и за прилике и изазове које друштвени контексти, који се брзо мењају, доносе.
Aнгажовање младих је кључно за постизање релевантнијег, праведнијег и инклузивнијег образовања. Организације младих трансформишу образовање путем партнерства са владама , образовним институцијама и другим заинтересованим странама, лобирају и заговарају образовне политике и развијају додатне програме обуке. Oрганизације младих решавају препреке за младе по питању економског статуса , етничке групе, родне припадности и других карактеристика, као и по питању ажурирања образовних планова и школских курикулума, те укључивању садржаја о миру, правди и животној средини и климатским променама, међу многим другим областима. Ангажман младих је од суштинске важности за трансформацију образовања и средство за инклузивни развој младих и одрживи развој у ширем смислу.